We are also on YouTube! Subscribe

या वेबसाईटवर आवश्यकतेनुसार महत्वाचे शासन निर्णय, अद्ययावत परिपत्रके आणि राजपत्र अपलोड करण्यात येतील.

  Follow Telegram Group

Pinned Post

नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...

"नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत... महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय व…

Latest Posts

महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास परिपत्रक.

थोडक्यात माहिती :- महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास परिपत्रक. शासन निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादितयांची महाराष्ट्…

प्रशासकीय व वित्‍तीय अधिकार प्रदान करणे- आढावा.

थोडक्यात माहिती :- प्रशासकीय व वित्‍तीय अधिकार प्रदान करणे- आढावा. शासन निर्णय अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत जाती/नवबौध्द शेतक-यांना शेती…

नव्‍या 20 कलमी कार्यक्रमाचे नियंत्रण व संनियंत्रण.

थोडक्यात माहिती :- नव्‍या 20 कलमी कार्यक्रमाचे नियंत्रण व संनियंत्रण. शासन निर्णय वीस कलमी कार्यक्रमाच्‍या संनियंत्रणासाठी राज्‍य, जिल्‍ह…

वैधानिक विकास मंडळासाठी ठेवण्‍यात येत असलेल्‍या नियतव्‍ययातून घ्‍यावयाच्‍या मार्गदर्शक सूचना व कार्य.

थोडक्यात माहिती :- वैधानिक विकास मंडळासाठी ठेवण्‍यात येत असलेल्‍या नियतव्‍ययातून घ्‍यावयाच्‍या मार्गदर्शक सूचना व कार्य. शासन निर्णय वैधा…

डोंगरी विभागाचा विशेष कृती कार्यक्रम

थोडक्यात माहिती :- डोंगरी विभागाचा विशेष कृती कार्यक्रम. शासन निर्णय २०१०-२०११ या आर्थिक वर्ष पासून डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या निध…

जिल्‍हा वार्षिक योजना मार्गदर्शक तत्‍वे.

थोडक्यात माहिती :- जिल्‍हा वार्षिक योजना मार्गदर्शक तत्‍वे. शासन निर्णय उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण…

Accounts

Loading Posts...

Revenue

Loading Posts...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.